Поверителност и лични данни

Настоящата политика за защита на лични данни има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) да Ви информира за извършваните от „Боровете I“ АД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Поради това, моля, запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: gdpr@stconstantine.bg Данни за администратора и за контакт с него.

„Боровете I“ АД, наричано по-долу само „Дружеството“ е юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204605689, със седалище и адрес на управление: гр.Варна,к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, административна сграда, представлявано от Петранка Георгиева Добрева в качеството му на изпълнителен директор.

„Боровете I“ АД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от Регламент 2016/679 и Закона за зашита на личните данни правомощия.

Дефиниции:

По смисъла на настоящата политика:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Директен маркетинг e съвкупност от дейности, насочени към подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и съобразяването им с точните нужди и интереси на нашите гости както и анализ на удовлетвореността им. Тук се включват дейности като: онлайн рекламни кампании, e-mail маркетинг, анкетни проучвания, профилиране на потребителите и др.  

Обработване на лични данни

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни, като спазваме приложимите законови изисквания.

1.За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, „Боровете I“ АД събира и обработва следните видове данни:

а/ При резервация, чрез уеб сайт: - Име и фамилия на лицето за контакт; - e-mail адрес и телефон на лицето за контакт; б/ При резервация по телефон: - телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията - Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2.За целите на настаняването на гости в Aquahouse Hotel & SPA, администратора обработва и съхранява следните данни:

ЕГН / ЛНЧ;

Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);

Дата на раждане;

Пол;

Гражданство;

Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

3.За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в Aquahouse Hotel & SPA се обработват и съхраняват следните данни:

две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;

e-mail адрес и телефон на лицето за контакт Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

4.За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории и за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, ние обработваме следните данни:

e-mail адрес

IP адрес

Местоположение

Език

Години

Пол

Интереси

Поведение на потребителите на сайта www.aquahousehotel.com

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласието на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг, се съхраняват за срок от 26 /двадесет и шест/ месеца или до оттегляне на съгласието.

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;

съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;

ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

съгласие на потребителите за обработка на данните - за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Електронен (E-mail) бюлетин и директна реклама

Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до Aquahouse Hotel & SPA (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие „Боровете I“ АД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

След изпращане на запитването си, Вие ще получите от „Боровете I“ АД и предложение, да дадете своето съгласие, да обработваме Ваши данни за следните цели:

-за целите на директния маркетинг, както и да получавате информационни бюлетини за нашите актуални предложения идеи за пътуване и организирани игри и събития;

-за проучвания, относно удовлетвореността Ви от нашите услуги;

С електронния си бюлетин ние редовно Ви информираме за предложенията и услугите на нашите хотели, принадлежащи към веригата „А Хотели“, както и за нашите партньори от Хотел-галерия „Графит“, Хотел „Кукс клуб Съни бийч“, хотел „Сънрайз“, хотел „Приморски“, Aquahouse Thermal & Beach. Давайки съгласието си, за обработване на Ваши данни за целите на директния маркетинг, Вие не само ще получавате актуална информация за нашите най-атрактивни предложения, но и ще допринесете, за подобряване на нашите услуги. Давайки съгласието си, ние ще Ви представяме информация относно преференциални условия и оферти, както и широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към тези от тях, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги.

Ако желаете да получавате електронния бюлетин, ще ни е необходим Ваш валиден e-mail адрес. За тези, които се регистрират за нашия бюлетин, ние използваме така наречената процедура за двойно включване. Това означава, че след регистрацията Ви изпращаме e-mail на посочения e-mail адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да Ви бъде изпратен бюлетин. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 2 седмици, информацията ви се блокира и след един месец автоматично се изтрива. Освен това ние съхраняваме във всеки отделен случай използваните IP адреси и време на влизане и потвърждение. Целта на процедурата е да бъде в състояние да докаже вашата регистрация и където е необходимо да се изясни всяка потенциална злоупотреба с вашите лични данни. Като абонат на електронния бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката на вашия имейл адрес за изпращане на бюлетина. Съгласието може да бъде отменено чрез връзката, предвидена за тази цел във всеки имейл бюлетин или чрез изпращане на електронна поща със заглавие "отписване" на gdpr@stconstantine.bg.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Право на достъп. С писмено заявление можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им. Заявлението може да бъде подадени лично на посочения адрес за връзка или по електронен път от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване, на gdpr@stconstantine.bg при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Заявлението Ви трябва да съдържа-три имена, ЕГН, адрес за обратна връзка, описание на конкретното искане и предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата Ви, подпис, дата на подаване на заявлението.

Право на коригиране на неточни или непълни данни. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от регламент 2016/679- след предоставения достъп до личните Ви данни може да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване

Право на преносимост на данните. Потребителите имат право да получат своите данни, които „Боровете I“ АД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „Боровете I“ АД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

Право на възражение. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „Боровете I“ АД, по реда за получаване на достъп до лични данни. „Боровете I“ АД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

Право на ограничаване на обработването по смисъла на чл.18 от регламент 2016/679.

Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. Варна Защита на личните данни Поверителност на личните данни Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите. Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „Боровете I“ АД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „Боровете I“ АД уважава Вашата лична неприкосновеност. Индивидуализиране и cookies Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашия уеб сайт за всеки отделен клиент. Cookies представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Cookies се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашият уеб сайт: www.aquahousehotel.com и не причиняват вреди на Вашата система. Cookies Ви освобождават от нуждата да въвеждате данни повече от веднъж, улесняват предаването на специфично съдържание и помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди. С използваните от нас бисквитки и други технологии, можете да се запознаете в нашата Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy).

Сигурност на личните данни „Боровете I“ АД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „Боровете I“ АД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „Боровете I“ АД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание, на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „Боровете I“ АД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

„Боровете I“ АД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Боровете I“ АД. Данните, които се събират за целите на настаняване в Aquahouse Hotel & SPA е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт. Промени в правилата за защита на личните данни Правилата на „Боровете I“ АД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „Боровете I“ АД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, „Боровете I“ АД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.aquahousehotel.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „Боровете I“ АД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на „Боровете I“ АД ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „Боровете I“ АД - Защита на личните данни": gdpr@stconstantine.bg